Místo Setkávání

 

                        Na počátku mladšího stupně kultury s vypíchanou keramikou se ve střední Evropě objevují desítky kruhových objektů tvořených shodně soustřednými příkopy a palisádami. Jsou typické jak pro oblast podunajské lengyelské kultury, resp. na Moravě kultury s moravskou malovanou keramikou, tak i v širší oblasti postlineárního vývoje, zejména v Čechách, v Saském polabí a Bavorsku. V různých formách jsou známy i ve zbývajících oblastech původně osídlených kulturou s lineární keramikou. Vyskytují se v různých velikostech a liší se v řadě detailů své konstrukce, takže každý objekt je svým způsobem originální. Často jsou doprovázeny velkými příkopy různého tvaru, které někdy vytvářejí celé soustavy ohrazení. Vžil se pro ně termín rondely, který má zdůraznit jejich kruhový tvar na jedné straně a kulturní charakter jejich funkce na straně druhé.

 

 

                        Sakralizované místo zde mohlo přetrvávat dlouhá staletí nebo tisíciletí bez přímých archeologických dokladů až do naší současnosti. Někdy bývá nejstarší křesťanská kultura spojována s touto neolitickou tradicí. V širším kontextu jsou mladoneolitické rondely ve střední Evropě považovány za předobraz kruhových staveb na Britských ostrovech, ale i některých megalitických staveb v západní Evropě. Souhrnně se dnes studují jednotlivé prvky jako součást sociokultovní architektury, která byla významnou součástí pravěkých společností.

                        V Čechách jsou dnes známy téměř dvě desítky takovýchto objektů, které byly odhaleny při různých příležitostech především leteckých průzkumem a řada z nich detailně poznána geofyzikálním měřením. Vinořský rondel byl objeven náhodou v roce 1988 při výkopu plynovodní přípojky. Vyhledání a zaměření podzemních objektů bylo ve Vinoři provedeno metodou magnetometrie. Její princip spočívá ve sledování změn lokálního magnetického pole na jehož základě lze vymezit různé druhy materiálů a výplně zahloubených objektů. Měření ve Vinoři bylo provedeno v roce 1992, kdy byla zkoumána plocha 80x80 metrů, kterou napříč prochází zhruba severojižním směrem dvojice plynovodných potrubí (silný rušivý vliv měření je patrný na plánu měření ). Kruhový příkop se přesto podařilo sledovat a to zejména v prostoru na západ od plynovodu:

 

 

                        Rozhodující pro výklad funkce rondelů bude zřejmě poznání úlohy velkých vnějších ohrazení, která doprovázejí některé rondely, a postavení rondelů v současném osídlení celých regionů. Zdá se, že tyto stavby hrály roli jistých centrálních společensko-kultovních objektů, případně kalendářních observatoří, okolo nichž se v relativně krátkém období uskutečnil první pokus o centralizovanou organizaci neolitické společnosti., dosud rozptýlené do malých pokrevně příbuzných jednotek. Uvažuje se také o soustřeďování obyvatel pro potřeby jednorázového kultovního aktu, např. vzývání pomoci. Je možné, že stavby sloužily jako opěrné body na dálkových cestách, a v tomto smyslu byly předchůdci výšinných sídlišť.

 

 

                        Vinořský rondel se nacházel na místě dnešního pole táhnoucího se podél bytových domů konkrétně u domu č.p. 788 v ulici Českodubská na západním okraji obce. Kruhovitou stavbu o průměru 55 - 60 m tvořily dva hrotovité příkopy 3,2 m široké a 1,7 m hluboké, pravděpodobně doplněné valem nebo palisádou a na čtyřech místech přerušené vstupními branami. Stavba byla situována na okraji tehdejší osady, avšak sídlištní objekty se uvnitř ohraničené plochy nenacházely. Všechny datovatelné případy zahloubených objektů patří zhruba do 2. poloviny 5 tisícíletí před našim letopočtem. Jednalo se o kulturu prvních zemědělců ve střední Evropě, kteří pečlivé pozorovali a studovali principy a zákonitosti střídání ročních období. Kulturu šířící se po Evropě na konci doby ledové a uvědomující si závislost života na Slunci, ke kterému vzhlíželi se zbožnou úctou...

 

                        Závislost života na Slunci tehdy vyjádřenou orientací ke Slunci objevujeme a obdivujeme teprve nyní. Je proto zcela zřejmé, že z proklamovaných funkcí je vedle obranné, obchodní a společenské ona kultovní a sakrální pro rondel tou nejvýznačnější. Rondel byl místem setkávání ve dnech důležitých pro tehdejší lidskou společnost.

            

A Vám všem přeji šťastná setkávání ve dnech důležitých pro lidskou společnost dnešní doby … [owner]

 

 

 

 

1.listopad – neolitický Nový rok

16. listopad - mezinárodní nekuřácký den

11. prosinec - mezinárodní den hor

22. prosinec – zimní slunovrat

20. - 21. březen – jarní rovnodennost

22. březen - světový den vody

23. březen - světový meteorologický den

1. duben - den ptactva

7. duben - světový den zdraví

22. duben - den Země

2. květen - mezinárodní den ptačího zpěvu

24. květen - světový den národních parků

31. květen - den otvírání studánek

5. červen - světový den životního prostředí

8. červen - mezinárodní den oceánů

17. červen - světový den proti suchu a rozšiřování pouští

21. červen – letní slunovrat

21. červen - den květů

14. září - mezinárodní akce Clean up the World - Uklízíme svět

9.-10. září - dny evropského dědictví

16. září - mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

22. - 23. září - podzimní rovnodennost

4. říjen - světový den zvířat

10. říjen - mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

20. říjen - světový den stromů

 

Použité prameny: sonnenobservatorium-goseck.de, Z.Ministr – Geniové dávnověku, Oblastní muzeum Jenštejn a Ctěnice, Archeologie pravěkých Čech, 3. díl, str. 61

 

 

Z uvedených souřadnic 50°8'34.788"N, 14°34'31.116"E byste před sedmi tisíci lety rondel spatřili. Dnes tu při hledání „rondelu“ buďte obzvlášť obezřetní – jedná se o bytovou zástavbu.